سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد هادیان پور – پژوهشگر دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
سمیرا خرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فریده مرزبان – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

حس مکان ادراک روحی و روانی افراد از محیط است که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در فرد به وجود می آید بنابراین حس مکان در پی ارتباط انسان با مکان به وجود میآید. این پژوهش به بررسی احساس دانشجویان نسبت به محل تحصیل خود در دو دانشگاه با طرح کالبدی متفاوت در شهرستان اهواز و مقایسه عوامل تأثیرگذار بر حس مکان شامل عوامل ادراکی- شناختی و عوامل کالبدی در آنها می پردازد. معیار انتخاب نمونه های مطالعاتی تفاوت در طراحی دانشکده ها و ساختار کالبدی، همچنین تفاوت در سیستم آموزشی و پذیرش هر دو دانشگاه بوده است. مطالعات انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و طرح پرسشنامه می باشد و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار spss تحلیل شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که عوامل اداراکی – شناختی در هر دو دانشگاه بر ایجاد حس مکان در دانشجویان مؤثرتر بوده و همچنین عوامل کالبدی در دانشگاه جندی شاپور نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی تأثیر بیشتری داشته است.