سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامبیز دهقانی کهنه شهری – دانشگاه شیراز
فریدون شعبانی نیا –

چکیده:

درمقاله حاضر یک سیستم استنتاج فازی نوع معمولی و یک سیستم استنتاج فازی نوع ۲طراحی شده اند تا با تولید اطلاعات کمی ازنحوه انحراف پارامترهایمختلف یک فرایند پتروشیمیایی و بهره گیری از مدل گراف جهت دارSDG فرایند یک الگوریتم کارا برای شناسایی خطا درفرایندهای پتروشیمیایی ارایه گردد هدف اصلی مقایسه بین دو روش ارایه شده می باشد مشخصه بارز سیستم فازی نوع ۲ نسبت به سیستم فازی نوع ۱قابلیت مطلوب آن درشناسایی صحیح خطا درمواقعی است که پارامترهای فراینددارای نامعینی های زیاد م یباشند بهطوریکه سیست فازی نوع ۱ درمواجهه با آن ها دچارکاستی میباشد نمونه ای که روشی ارایه شده روی آن بررسی خواهد شد یک واحدبرج تقطیر دریکی ازپتروشیمی های کشور می باشد که توسط نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است.