سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی قاضی خانی شاد – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ای
مجید کلانتر – عضو هیئت علمی مرکز علوم و تحقیقات کشاورزی استان قم

چکیده:

این بررسی در طول سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ بر روی دو گله بز بومی استان قم (بز سیاه لری) با هدف مقایسه ی صفات رشد بزهای بومی استان قم، با بزهای آمیخته ی نسل اول و دوم بز بومی × سانن انجام شد. گله ی اول شامل۱۰۰ رأس بز بومی به عنوان گله ی پایه و گله ی دوم شامل ۳۴ رأس بز بومی به عنوان گله ی شاهد انتخاب شد. صفات رشد مورد بررسی شامل بررسی وزن مادر قبل از جفت گیری، وزن تولد، وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی بود. اثر جنس، تیپ تولد و گروه ژنتیکی بر وزن تولد معنی دار بود. اثر گروه ژنتیکی و وزن تولد روی وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی معنی دار، در حالی که جنس و تیپ تولد هیچ اثر معنی داری بر وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی نداشتند. وزن مادر نیز اثر معنی داری بر تیپ تولد، وزن تولد، وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی نداشت. با توجه به نتایج این تحقیق، گروه ژنتیکی اثر قابل ملاحضه ای بر وزن بزغاله ها در سنین مختلف داشت، لذا آمیخته گری می تواند به عنوان یک عامل تغییردهنده ی ژنوتیپ، سبب افزایش وزن بزغاله ها در بز نژاد بومی استان قم درکشور گردد