سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گلاویژ علیزاده – دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهروز بهروز – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
ژاله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف ازانجام پژوهش حاضر مقایسه سبک های مقابله ای درکاربران دارای اعتیاد اینترنتی و کاربران معمولی شهرستان سرپل ذهاب بود پژوهش از نوع علی مقایسه ای و نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر ۵۰کاربر دارای اعتیاد اینترنتی و ۵۰کاربر معمولی بود برای گردآوری داده ها ا زدو پرسشنامه ی راهبردهای مقابله ای CISS اندلر و پارکر و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت IAT یانگ استفاده شد داده ها با استفاده از آزمون آماری T مستقل دوگروهی و نرم افزار spss16 مورد تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که کاربران دارای اعتیاداینترنتی بیشتر ازسبک مقابله ای هیجان مدار و سبک مقابله ای اجتنابی استفاده م یکنند ولی کاربران معمولی بیشتر ازسبک مقابله ای مساله مدار استفاده می کنند بنابراین می توان نتیجه گرفت که نوع سبک مقابله ای کاربران درسوق دادن آنها به سمت چگونگی و میزان استفاده ازاینترنت موثر است.