سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلاویژ علیزاده – دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهروز بهروز – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
ماه نثار حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف ازانجام پژوهش حاضر مقایسه سبکهای دلبستگی درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر و افراد غیرمبتلای شهرکرمانشاه بود پژوهش حاضر ازنوع علی – مقایسه ای و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰نفر ۶۰نفر مبتلا به سوء مصرف مواد و ۶۰نفر غیرمبتلا بودند برای گرداوری داده ها ازپرسشنامه ی سبک دلبستگی بزرگسالان AAI ترجمه بشارت استفاده شد داده ها با استفاده از ازمون آماری T مستقل دو گروهی و نرم افزار spss16 مورد تحلیل قرارگرفتند یافته های حاصل ازاین پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به سوئ مصرف مواد بیشتر ازسبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی و افراد غیرمبتلا بیشترازسبک دلبستگی ایمن استفاده می کنند بنابراین می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی به عنوان یک عامل دخیل دراعتیاد ازاهمیت زیادی برخوردار است.