سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود زارع – گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.
جلال جلالی سندی –
علی جعفری ندوشن – مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد.
آرش زیبایی –

چکیده:

شب پره ی خرنوبEctomyeloies ceratoniae Zeller از مهمترین آفت انار در ایران و بسیاری از مناطق جهان میباشد. زیست شناسی این آفت روی سه رقم میوه ی انار شامل شهوار، گبری و ملس دانه سیاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در اطاقک رشد با دمای۱± ۳۰درجه ی سانتیگراد، رطوبت نسبی ۵± ۷۰ درصد و دوره ی نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام شد. بین میانگین طول دوره ی جنینی در ارقام مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین طول دوره ی لاروی به ترتیب۰/۳۶±۲۴/۴۲ و۰/۲۹±۲۷/۲۷ و۰/۳۱±۲۷/۷۱ روز برای ارقام شهوار، گبری و ملس دانه سیاه محاسبه شد. میانگین طول دوره ی لاروی روی رقم شهوار به طور معنی داری از میانگین طول دوره ی لاروی روی دو رقم دیگر کمتر بود و این مقدار بین دو رقم گبری و ملس دانهسیاه فاقد تفاوت معنی داری بود. میانگین طول دوره ی پیش شفیرگی و شفیرگی حشرات پرورش یافته روی سه رقم فاقد تفاوت معنی دار بودند میانگین طول عمر حشرات کامل روی ارقام شهوار، گبری و ملس دانه سیاه به ترتیب ۰/۱۳± ۷/۴۸ ۰/۱۲±۷/۴۶ و۰/۱۳±۷/۳۳ روز محاسبه شد که فاقد تفاوت معنی دار با یکدیگر بودند.متوسط تعداد تخ مهای شب پره های ماده ی پرورش روی ارقام شهوار، گبری و ملس دانه سیاه به ترتیب ۳/۱۶± ۹۵/۶۶ ۲/۷۱±۷۷/۶۴ ۲/۳ ±۶۱/۶۵ عدد تخم به ازای هر ماده محاسبه شد. متوسط تعداد تخم های شب پر ههای ماده پرورش یافته روی رقم شهوار به طور معنی داری از دو رقم دیگر بیشتر بود و بین متوسط تعدادتخم های شب پر ههای پرورش یافته روی دو رقم دیگر اختلاف معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد رقم شهوار نسبت به دو رقم دیگر به شب پره ی خرنوب حساس تر می باشد