سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
سید مرتضی کباری قطبی – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
حامد دانش احمدی – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این پژوهش مقایسه ای مابین ریزساختار چدن های نشکن حاوی ۰/۴۸% و ۲/۱۱% وزنی آلومینیو م صورت گرفته است. ریزساختار چدن های نشکن شامل فریت، پرلیت و گرافیت های کروی است که افزودن آلومینیوم به عنوان عنصر آلیا ژ ی باعث تغییر در میزان و نحوه ی توزیع آن ها می شود. نمونه های چدنی با ترکیب های شیمیایی مورد نظر در قالب های ماسه ای تر و با طراحی مناسب تهیه شدند و پس از ریخته گری در ابعاد استاندارد، جهت انجام آزمایش آماده سازی سطحی شدند. ریز ساختار این آلیاژها توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی بررسی گردیده است. مطالعات نشان می دهد که آلومینیوم می تواند جوانه زایی و رشد گرافیت های کروی را بهبود بخشد. همچنین افزایش آلومینیوم باعث کاهش اندازه ی گرافیت های کروی می شود ، اما از طرف دیگر باعث افزایش پرلیت در زمینه و افزایش تعداد گرافیت های کروی در چدن های نشکن می گردد.