سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره جلالی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)دانشگاه تبریز
بتول زینالی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)دانشگاه تبریز
صیاد اصغری سراسکانرود – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)دانشگاه تبریز

چکیده:

بارش عمده ترین پارامتری است که درتعریف خشکسالی بکار می رود و کمبود یا فقدان آن آستانه رخداد خشکسالی می باشد در این پژوهش با استفاده از شاخص RDI خشکسالی در ایستگاههای اصفهان و کرمان در طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۷۰ مورد مطالعه قرارگرفته است این شاخص برخلاف سایر شاخصهای خشکسالی از مقادیر تبخیر – تعرق پتانسیل استفاده می کند و بنابراین قادر است خشکسالی را با دقت و اطمینان بیشتری براوردکند دراین بررسی میزان تبخیر تعرق پتانسیل با استفاده از روش بلانی کریدل درنرم افزار REF-ET و با درنظر گرفتن عناصری از جمله دما سرعت باد ساعت آفتابی و رطوبت نسبی محاسبه شده است رونددما و بارش در ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از آزمون من کندال درمقیاسهای زمانی سالانه مورد مطالعه قرارگرفته است.