سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا جبین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
مهدی یاوری شهرضا – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

روش های تخریبی به عنوان آن دسته از روشهای استخراج زیرزمینی تعریف می شوند که ماده ی معدنی سنگهای فراگیر و یاهردو همزمان و همراه با استخراج ماده معدنی تخریب می شوند یکی ازمهمترین وبا کمی اغماض مهمترین پارامتر طراحی درروشهای تخریبی به ویژه روش تخریب بزرگ قابلیت تخریب توده سنگ شامل ماده معدنی و سنگهای فراگیر است راه کارهای Mathews 9 Laubscher از پرکاربردترین راه کارهادرتخمین قابلیت تخریب توده سنگ هستند درراهکارLaubscher با اعمال ضرایبی برمقدار حاصل از رده بندی توده سنگ RMR رده بندی معدنی توده سنگ MRMR که برای پیش بینی قابلیت تخریب لازم است را محاسبه می کند راه کار Mathews با استفاده از پارامتر شعاع هیدرولیکی پایداری را بنحوی به دهانه حداقل مرتبط می کند که ازنظر اصولی همانند راهکار Laubscher است تعیین قابلیت تخریب دراین راهکار برمحاسبه ی عدد پایداری و عامل شکل یا شعاع هیدرولیکی استوار است.