سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیدا خسروسرشکی – دانشجوی هواشناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

نخستین گام در مطالعه ی پدیده ی غبار، مطالعه ی گسیل غبار از چشمه است. در این مقاله شبیه سازی گسیل غبار در دو طرحواره باهم مقایسه شده است. دو طرحواره یMBA و شائو گسیل غبار را توصیف می کنند که نخستین طرحواره، انرژی پایه است اما طرحواره ی دوم، براساس یک رهیافت برداشت حجمی به توصیف گسیل غبار می پردازد. تفاوت این دو رهیافت در پارامترسازی کمیت های توصیف کننده ی گسیل غبار است. اینکمیت ها عبارتند از : سرعت اصطکاکی آستانه ای که در آن فرسایش بادی آغاز می شود و شار قائم غبار. عوامل مرتبط با سطح و خاک شامل پوشش گیاهی و رطوبت خاک، که به عنوان توابع تصحیح زبری و رطوبت درپارامترسازی سرعت اصطکاکی آستانه وارد می شوند، در طرحواره هایMBA و شائو متفاوت هستند. پیش تأثیر دادن عوامل تصحیح رطوبت و زبری، سرعت اصطکاکی آستانه در دو طرحواره برای ذراتی با اندازه یmm ۴۰ تا۴۰۰سازگاری خوبی باهم دارند. در هر دو طرحواره، شار قائم غبار با افزایش کسر بیابانی خاک افزایش و با افزایش رطوبت خاک کاهش می یابد. اما این رویه در دو طرحواره یکسان نیست