سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ابوالفضل سعیدتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نحوه ی توزیع جابجایی های قائم در سطح زمین اطراف گودبرداری، در دو حالت با و بدون میخکوبی، که بر اثر گودبرداری و بارهای استاتیکی ناشی از وزن خود تودهی خاک در اطراف گودبرداری به وجود میاید، و روش های آنالیز و طراحی و ساخت دیوارهای میخکوبی شده پرداخته شده است. در این راستا جهت به دست آوردن اطلاعات جامعتر، اقدام به مدلسازی گودبرداری ها با شرایط مختلف خاک کرده ایم و به بررسی تاثیر تغییر مدول الاستیسیته و چسبندگی بر روی نحوهی توزیع جابجایی قائم ایجاد شده در زمین اطراف گودبرداری پرداخته ایم و سعی کرده ایم که ابتدا به بررسی تاثیر پارامتر ذکر شده بر روی مقدار عمق ممکن گودبرداری پرداخته شود و سپس با به دست امدن مقدار گودبرداری که امکان پذیر است، اقدام به مدلسازی گودبرداری با همان عمق و خصوصیات خاک کرده ایم، با این تفاوت که این بار از سیستم میخکوبی خاک در پایدارسازی گود استفاده می کنیم و سپس اقدام به بررسی تاثیر میخکوبی همزمان با تغییر در پارامتر مدوا الاستیسیته و چسبندگی، بر روی جابجایی های افقی ایجاد شده در زمین اطراف گودبرداری میکنیم، البته لازم به ذکر است که جهت مدلسازی از نرم افزار المان محدود Plaxis استفاده شده است. از نمونه نتایج این تحقیق میتوان به این مورد اشاره کرد که مقدار جابجایی قائم در فاصله ی حدود دو برابر عمق گودبرداری در حالت با و بدون میخ تقریبا برابر شده و با شدت تقریبا یکسانی، با افزایش فاصله از لبه ی گود، مقدار جابجایی کاهش می یابد همچنین با افزایش مقدار ضریب الاستسیته، مقدار جابجایی کاهش یافته، ولی تاثیر چندانی بر روی عمق گودبرداری قابل اجرا نمی گذارد.