سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خدیجه نیکزاد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده ی کشاورزی، دانش
جابر پناهنده – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی برخی از خصوصیات میوه های ۲ جمعیت گوجه فرنگی آلبالویی کشت یافته در دو محیط کشت خاکی و هیدروپونیک، آزمایشی طراحی و در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزانجام شد.تعداد ۹ نشا در ۳ تکرار در دو بخش مزرعه(کشت خاکی) و گلخانه(کشت هیدروپونیک) کشت شده و پس از برداشت محصول، وزن هزار دانه و همچنین وزن خشک و تر، میزان مواد جامد محلول و طول و قطر میوه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که به استثنای دو فاکتور قطر میوه و وزن هزار دانه، سایر فاکتور های مورد بررسی در محیط کشت هیدروپونیک نسبت به محیط کشت خاکی افزایش معنی داری را نشان می دهند. بنابر این شرایط کشت هیدروپونیک می تواند سبب افزایش تولید محصول در این دو جمعیت شود.