سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یحیی یاراحمدی – دکترای روان شناسی تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنند

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا شهرستان سنندج انجام گرفته است. بدین منظور نمونه آماری به تعداد ۲۴۳ نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه سنندج به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از مقیاس دلبستگی بزرگسالAAI) و مقیاس خودکارآمدی GSE) که بطور همزمان بر روی نمونه اجرا شدند و برای ارزیابی آزمودنیها در پیشرفت تحصیلی از معدل نوبت گذشته آنان سود جستیم. جهت سنجش هر دو سئوال اصلی پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. همچنین در گام بعدی جهت پیگیری تفاوتهای معنادار و مقایسههای دوگانه ازآزمون تعقیبی توکی استفاده کردیم. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن دوسوگرا با اطمینان ۰/۹۵ تفاوت معنی دار وجود داشته و بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تفاوت معنی دار وجود ندارد و بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن دوسوگرا با اطمینان۰/۹۹ تفاوت معنیدار وجود دارد و این تفاوت در بین دانشآموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا معنیدار وجود نیست. همچنین در تحلیل جانبی بین باورهای خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار بدست آمد.