سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس اکبرنیا – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مرتضی ملک یارند – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی ره

چکیده:

به منظور بررسی سوخت انرژی مصرف شده ومیزان عملکرد محصول درعملیات خاک ورزی و کاشت بذر در زراعت جو سه سامانه خاک ورزی شامل خاک ورزی مرسوم شخم با گاو آهن دیسک زدن تسطیح کود پاشی و کاشت بذر به عنوان حداکثر خاک ورزی و عملیات با ماشین چندکاره به عنوان کم خاک ورزی وعملیات کاشت با دستگاه کشت مستقیم به عنوان عملیات بی خاک ورزی با یکدیگر مقایسه شدند داده ها درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند مقایسه میانگین ها براساس آزمون چنددامنه دانکن نشان داد که سوخت انرژی مصرف شده درروش مرسوم ۵۸/۴۸ لیتر درهکتار حدود دو برابر سامانه کم خاک ورزی ۲۸/۳۵ لیتر درهکتار و حدود چهاربرابر روش بی خاک ورزی ۱۵/۶۲ لیتر درهکتار درهر هکتار است این ناشی از تعدد تردد تراکتور و بالا بودن تعدادعملیاتخ اک ورزی درخاک ورزی مرسوم می باشد نتایج تجزیه واریانس عملکرد مزرعه ای درسه سامانه خاک ورزی د رسطح پنج درصد معنی دار شد.