سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس اکبرنیا – استادیار گروه مهندسی زراعی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی محمد برقعی – استادگروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه
شهرام بهارلوئیان – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی سوخت (انرژی) مصرف شده و میزان عملکرد محصول در عملیات خاک ورزی و کاشت بذردر زراعت گندم، دو سامانه خاک ورزی شامل خاک ورزی مرسوم به عنوان حداکثر عملیات خاک ورزی و عملیات با ماشین چندکاره به عنوان کم خاک ورزی با یکدیگر مقایسه شدند. داده ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها براساس آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که سوخت مصرف شده در خاک ورزی مرسوم ۵۹/۳۳لیتر در هکتار) حدود دو برابر سوخت مصرف شده نسبت به کم خاک ورزی۲۹/۶۷لیتر در هکتار) در هر هکتار است. نتایج تجزیه واریانس عملکرد محصول نشان داد که بین روش عملیات خاک ورزی مرسوم ۸/۰۷ تن در هکتار) و روش کم خاک ورزی ۷/۹تن در هکتار) اختلاف معنی دار وجود ندارد. لذا برای انجام عملیات خاک ورزی و کاشت به منظور کاهش سوخت (انرژی) مصرف شده در عملیات کشاورزی و نیز کاهش تردد تراکتور در مزرعه که منجر به کاهش هزینه های تولید محصول می شود، استفاده از عملیات کم خاک ورزی به جای روش مرسوم توصیه می شود.