سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سینا خالدی – دانشجوی کارشناسی راه و ترابری
مهرداد عیسی زاده – کارشناس ادارهکل راه و ترابری استان خوزستان

چکیده:

راه ها را می توان شریان های اقتصادی هر کشور دانست چراکه به طور معمول بیشترین حجم حمل و نقل داخل کشورها را به خود اختصاص داده اند؛ لذا بدیهی است که کیفیت و کمیت آن ها تاثیرات مستقیم بر میزان حمل و نقل خواهد داشت. یکی از ابعاد کیفی راه ها را نوع و کیفیت روسازی آن ها تعیینمی نماید که می تواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های حمل و نقل داشته باشد. روسازی های مورد استفاده در جهان عموما متشکل از انواع روسازی های بتنی و آسفالتی می باشند که هر یک از آن ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ایران روسازی های آسفالتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این مقاله مقایسه ای میان انواع روسازی های بتن سیمانی و روسازی های بتن آسفالتی از نظر مسائل اقتصادی با نگاهی به وضعیت استان خوزستان انجام گرفته است