سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز مروری اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نادر فرهپور – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

این مطالعه اثر سه نوع برنامه ی ورزشی را بر فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان سالمند ساکن آسایشگاه، بررسی نمود. ۱۲، ۱۱ و ۱۲ زن سالمند داوطلب و شرکت کننده در گروههای ورزشهای تعادلی، قدرتی و استقامتی و ۱۲ زن سالمند داوطلب به عنوان گروه کنترل بین سنین ۶۵-۸۰ سال بطور تصادفی از سرای سالمندان انتخاب و در این تحقیق شرکت نمودند. برنامه تمرینی طی ۲۴ جلسه و ۱۲ هفته اجراشد. تعادل استاتیکی توسط آزمون Four Test Balance Scale، احتمال سقوط توسط پرسشنامه ِبرگ، استقامت عضلا نی توسط آزمون Wall Sit و قدرت عضلانی توسط حداکثر فشار بیشینه به تراز اندازه گیری شد. از روش آماری t همبسته استفاده شد. عاملهای قدرت، استقامت و تعادل در گروه قدرتی، عامل تعادل و استقامت در گروه استقامتی و میزان تعادل و قدرت در گروه تعادلی با افزایش همراه بود. بطور کلی تمرینات قدرتی و تعادلی اثر معنادارتری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی در سالمندان دارد.