سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مرادی مخلص – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی سید جما
حسین مهدی زاده – دانشگاه تهران ، مرکز آموزشهای الکترونیکی
جمشید حیدری – دانشگاه تهران ، مرکز آموزشهای الکترونیکی
صادق رشیدی – دانشگاه تهران ، مرکز آموزشهای الکترونیکی

چکیده:

طراحی محیط های یادگیری به شیوه های متفاوتی صورت می پذیرد. هر شکل از طراحی ها تاثیرلت آموزشی و پرورشی متفاوتی را در پی دارند. در نظام های آموزشی تلفیقی این طراحی حساسیت های خاص خود را د رپی دارد. در پژوهش حاضر محیط های تلفیقی که هم از مزایای یادگیری الکترونیکی سود می بردند و هم از مزایای محیط های حضوری، مطابق با محیط های نمایشی تعلیم و تربیت برنامه ای و خلاق طراحی شده اند. جامعه آماری شامل کلیه نو آموزان مقطع پیش دبستانی شهرستان اسد اباد که تعداد آنها ۹۵۰ نفر در ۳۲ کلاس بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که د رمجموع ۸۰ نفر در ۴ کلاس ۲۰ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش شبه ازمایشی بوده و در آن چهار گروه به صورت طرح سولومون د رگروه های جای گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها شامل آزمون ۲۵ سئوالی یادگیری مفاهیم رایانه ای با پایانی ۰/۸۳، آزمون ۲۵ سئوالی یادداری مفاهیم رایانه ای با پایانی ۰/۸۳، پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین گروه های شرکت کننده در طرح تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۰۱> p ). نتایج ازمون تعقیبی LSD بینگر ان بود که گروه هایی که در محیط یادگیری تلفیقی به شیوه ی تئاتر خلاق طراحی شده بودند در میزان یادگیری، یادداری بهتر از گروهایی بودند که در محیط تلفیقی به شیوه ی تئاتر مشارکتی برنامه ای، طراحی شده بودند.