سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی مهربانی اردکانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب
محمد رضا شایق – کارشناس زمین شناسی، منابع آب. مشاور جوان مدیر عامل، شرکت آبفار فارس
سهند جرفی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشگاه
امیررضا طلائی خوزانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

چکیده:

در ایران و به ویژه در نواحی جنوبی کشور به دلیل منابع آلوده کننده فراوان از جمله گنبدهای نمکی، نفوذ آب شور و یا مجاور دریاچه ها، تبخیر از آبهای زیر زمینی کم عمق و آبهای برگشتی کشاورزی، آبهای کارستی به شدت در معرض آلوده شدن قرار گرفته و در بسیاری از مناطق شور شده اند. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت شیمیایی آبخوان آهکی تاقدیس رحمت و مقایسه آن با استانداردهای WHO به لحاظ تأمین آب شرب روستاهای شهرستان ارسنجان در سال ۱۳۸۶ بوده است. متغیرهای مورد بررسی شامل یونهای بیکربنات،سولفات، نیترات، کلرور، کلسیم، منیزیم و سدیم و همچنین سختی ، EC و کل جامدات محلول بودند. نمونه های مورد نیاز طی ۱۰ ماه متوالی از چاه های تأمین آب شرب روستاهای مورد نظر برداشت شد و پارامترهای مذکور بر اساس روشهای استاندارد مورد آنالیز قرار گرفت. همه پارامترهای مورد بررسی در محدوده استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت شیمیایی آب شرب قرار داشت. همچنین آنالیز آماری T test با P value معادل ۰/۰۵ مؤید کمتر بودن مقادیر حاصل از نمونه برداری و آزمایش از مقادیر استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود.