سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن طیبی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
فاطمه ایوبی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی شامل: بهزیستی بدنی، رشد فردی، رضایت شغلی، روابط اجتماعی، رفتار خلاق و مبتکرانه، رفتار نوع دوستانه کارمندان شرکت کنند و غیر شرکت کننده در ورزش در شرکت توزیع برق استان لرستان می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است که ابزارهای مورد استفاده در آن پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی با ۷۲ سوال مورد استفاده قرار گرفته است. که ۶ مقیاس از ۱۵ مقیاس کیفیت زندگی شامل: بهزیستی بدنی (۱۲ سوال)، رشد فردی (۱۲ سوال)، رضایت شغلی (۱۲ سوال)، روابط اجتماعی (۱۲ سوال)، رفتار خلاق و مبتکرانه (۱۲ سوال)، رفتار نوعدوستانه (۱۲ سوال)، را اندازه گیری کرده است. همچنین پایایی پرسشنامه افراد ورزشکار ۰/۷۳ و افراد غیر ورزشکار ۰/۸۶ می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی که تعداد آنها (۱۶۸ نفر) است. با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه، کلیه کارمندان حوزه ستادی مورد نظر به عنوان نمونه آماری انتخاب (n=N) شدند. جهت آزمون فرضیه ها، داده ها از طریق آزمون u مان ویتنی و سایر روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.