سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب مندعلی زاده – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه کیفیت زندگی به عنوان یکی از شاخص های سلامتی در جهان اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی کیفیت زندگی ورزشکاران ورزش های همگانی و قهرمانی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی ورزشکاران جنتنر انجام شد. جامعه آماری شامل ۱۰۹۸ نفر بود که از این میان حدود ۳۸۸ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد(۱۱۰ زن و ۲۷۸ مرد) که با توجه به نوع فعالیت به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی ورزشکاران ورزش های همگانی و قهرمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در نتیجه می توان گفت اثرات فعالیت بدنی بین دو گروه ورزش همگانی و قهرمانی یکسان است.