سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

چکیده:

دراین مقاله با هدف مقایسه ی کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار با استفاده از روش توصیفی علی – مقایسه ای تعداد ۱۸۰ زن شاغل ۹۰ زن شاغل معلم، پرستار، آرایشگر و ۹۰ زن خانه دار شهر بیرجند بعنوان نمونه پژوهش به پرسشنامه کیفیت زندگی پاسخدادند. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار در بعد اجتماعی و خانوادگی تفاوت معنی داری وجود دارد تفاوت کیفیت زندگی زنان شاغل آرایشگر و معلم در بعد اجتماعی زنان آرایشگر و پرستار در بعد خانوادگی و در زنان معلم و پرستار در بعد اقتصادی معنی داری شد همچنین تفاوت بین کیفیت زندگی زنان آرایشگر و خانه دار و زنان پرستار و خانه دار در بعد خانوادگی و بین کیفیت زندگی زنان معلم و خانه دار در بعد اجتماعی و خانوادگی معنی دار شد.