سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عفت محمودی – کارشناس ارشد روانشناسی
اصغر آقایی – دکتری روانشناسی
مرضیه جلوانی – کارشناس ارشد روانشناسی
امین صالح امین جعفری – کارشناس ارشد مشاوره

چکیده:

این پژوهش برای مقایسه کیفیت زندگی و افراد معتادوغیرمعتاد شهراصفهان انجام شد نمونه پژوهش شامل ۳۰نفر معتادو۳۰نفرغیرمعتادبودندکه افراد معتادو افراد غیرمعتاد به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و مردان معتاد براساس سن و زمان پرهیز از موادهمتاسازی شدند برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه شده پرسشنامه کیفیت زندگی ۱۹۹۴ استفاده شد نتایج پژوهش نشان دد که بین کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجوددارد به عبارت دیگر کیفیت زندگی مردان معتاد پایین تر ازمردان غیرمعتاد بود همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه در۲ خرده مقیاس کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود داشت سلامت جسمانی و روابط اجتماعی