سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم بختیاری – کارشناس ارشد علوم تربیتی
مرضیه صدیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
اصغر آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف ازاجرای این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی درشهراصفهان بودبدین منظور با مراجعه به بیمارستان شهیدصدوقی اصفهان از بین بیماران مبتلا به زخم معدن براساس جواب آندوسکوپی تعداد ۳۰نفر ۱۵مرد و ۱۵زن و نیز ۳۰نفراز همراه بیماران که از نظر سن جنس و مقطع تحصیلی با گروه اول همتاشده بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند روش پژوهش توصیفی و ازنوع علی مقایسه ای و ابزار تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات کلی کیفیت زندگی مبتلایان به زخم معدن و افراد عادی وجود دارد P<0/05 همچنین ازبین زیرمقیاس های این پرسشنامه سلامت جسمانی سلامت روانی و سطح استقلال دو گروه مورد بررسی قرارگرفتند که تفاوت معناداری مشاهده شد P<0/05 اما درسایرزیرمقیاسها شامل معنویت روابط اجتماعی سلامتعمومی و سلامت محیط بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.