سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی رجبی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
فرزاد غفوری – دکتری تربیت بدنی
جواد شهلایی –
سمیه عباسی – کارشناس تربیت بدنی

چکیده:

هدف این پژوهش ، مقایسهکیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان مجرد و متاهل باشگاههای بدنسازی خصوصی شهرستان شاهرود بود. جامعهآماری موردبررسی دراین پژوهش، مشتریان باشگاههای بدنسازیخصوصی شهرستان شاهرود بودند. نمونهآماری ۷۷۵ نفرازمشتریان بودند که به طورتصادفی انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان این رشته بررسی و اعتبار آن توسط آزمون آلفای کرونباخ ۰/۷۵ و۰/۷۳بوده است. بررسی یافته های پژوهش نشان دادکه بین میانگین رتبه ها در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی، عامل برنامه های تمرینی و عامل قیمت ، در مجردها و متاهل ها تفاوت معناداری وجود ندارد. در سایر متغیرها یعنی عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان و عامل دسترسی به خدمات، بین میانگین رتبه های مجردها و متاهل ها تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که مجردهانمرات بالاتری را نسبت به متاهل ها گزارش کرده اند. در نتیجه مدیران باشگاه به دلیل تعداد بالای مشتریان مجردباید توجه ویژه ای به ۷ عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان و دسترسی به خدمات داشته باشند. و پیشنهاد می شود ادارات تربیت بدنی تصمیماتی اتخاذ نمایند تا از تجمیع باشگاهها در یک ناحیه از شهر جلوگیری بعملآمده و باشگاه ها را در تمامی شهر پراکنده نمایند تا دسترسی به آنها به آسانی صورت پذیرد.