سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ص
جواد طباطبایی یزدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ص
احسان رعنایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

چکیده:

در این مطالعه با اجرای یک طرح پایلوت، امکان استحصال، ذخیره سازی و استفاده از آب باران برای تأمین بخشی ازآب مورد نیاز فضای سبز بررسی شده است. طرح برای تأمین آب درختان و فضای سبز دو هکتاری بانک ژن زنده گیاهی در محوطه ساختمان شماره ۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمده است . برای ذخیره این حجم از آب، مخزن زیر رمینی در مجاورت طرح پیش بینی شده که آب استحصال شده به صورت ثقلی به داخل آن هدایت می شود. برداشت آب از مخزن نیز با پمپاژ میسر می باشد. در این تحقیق در خصوص میزان مواد معلق و جامد حمل شده به مخازن و تغییرات کیفیت آب مخازن در طول زمان بررسی لازم صورت گرفته و نهایتا با توجه به استانداردهای مربوط به مصارف مختلف آشامیدنی و کشاورزی آب، پتانسیل آب جمع آوری شده برای کاربرد های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار مبتنی بر برداشت نمونه از رواناب همزمان، قبل و بعد از ورود به مخزن در هر بارندگی و نمونه برداری از آب مخزن در ماه های مختلف سال و نهایتا مقایسه نتایج با تعدادی از استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به کیفیت آب می باشد