سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رستمی زرین آبادی – دانش آموخته زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
فاطمه حکیمی – دانش آموخته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

این تحقیق به منظور مقایسه کیفیت آبهای زیرزمینی دشت کوهدشت و دشت رومشگان صورت گرفته است. به این منظور از ٣٨ حلقه چاه ( ١٣ حلقه آن مربوط به دشت کوهدشت و ٢۵ حلقه مربوط به دشت رومشکا ن) درزمستان سال ١٣٨٩ نمونه برداری صورت گرف ت. به منظور مقایسه کیفی آب این دو دشت از نظر شرب، کشاورزی و تیپ آب نمودارهای شولر، ویلکوکس و پایپر در این دو دشت رسم شده و سپس به کمک نرم افزار SPSSنمونهها مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گرفتند. در نهایت برای تعیین اثر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آب این دو دشت، رابطه همبستگی برخی یونها با هم رسم شده و در دو دشت با هم مقایسه شد هان د. نتایج نشان میدهد که آب زیر زمینی دو دشت مذکور از نظر کشاورزی، شرب و از نظر تیپ آب تفاو تهایی با هم دارد. تفاوت در کیفیت آبهای زیرزمینی این دو دشت ناشی از رخنمون و توسعه سازندهای مختلف در این دو منطقه است. در منطقه رومشگان سازند گچساران که یکی از مخر بترین سازندهای کیفیت آبهای زیرزمینی است، رخنمون دارد که این سازند در دش ت کوهدشت، رخنمون زیادی ندار د. همبستگی برخی یونها نشان میدهد که فعالیتهای کشاورزی عامل اصلی افزودن نیترات به آبهای زیرزمینی در دشت رومشگان است، درصورتی که احتمالاً در دشت کوهدشت فعالیتهای کشاورزی تأثیر قابل توجهی ندارن د. بنابراین عمده تفاوت در کیفیت آبهای زیرزمینی این دو دشت، ناشی از تأثیر عوامل زمین شناسی و به خصوص تفاوت در میزان رخنمون سازند گچساران در این دو دشت و تفاوت در توسعه فعالیتهای کشاورزی در این دو دشت است