سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

توحید نورالوندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کاشانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید وزان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

مشکلات زیست محیطی ناشی از کودهای شیمیایی، انرژی و هزینه های تولید و مصرف آنها و اثرات سوئی که بر چرخه های زیستی و زراعی دارند لزوم نیل به کشاورزی پایدار با نهاده های کمتر را امری ضروری می نماید.برای این منظور آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر روی ذرت سوپر سوئیت واریته شیکر به صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار شامل کودهای شیمیایی(نیتروژن در فسفر)( a) در ۴ سطح( ۷۵،۵۰،۲۵ و ۱۰۰ درصد میزان توصیه شده)،کود حیوانی از نوع گاوی( b) در ۲ سطح(عدم استفاده ومصرف ۳۰۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست( c) در ۳ سطح(عدم مصرف،مصرف ۱۰۰۰۰ کیلوگرم با منشا دامی و مصرف ۱۰۰۰۰ کیلوگرم با منشا گیاهی) انجام گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل ۳ عامل بر عملکرد دانه تر و وزن هزار دانه معنی دار نگردید.بیشترین عملکرد دانه تر به میزان ۱۲ / ۲۴ تن در هکتار در تیماربا مصرف ۷۵ درصدی کود شیمیایی توام با کود دامی و ورمی کمپوست با منشا گیاهی و کمترین آن در تیمار شاهد به دست آمد.براساس این مطالعه می توان با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی با کودهای آلی ضمن نیل به کشاورزی پایدار عملکرد مطلوبی نیز به دست آورد