سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمود نصراللهی – واحد تحقیق و توسعه شرکت کشت و دامداری فکا
بهزاد رادنژاد –
سیمین خورسندی –
مهرنوش فروتن –

چکیده:

این مطالعه به بررسی اثر بافتدار کردن استارتر بر عملکرد و فعالیت جویدن گوسالههای شیرخوار میپردازد. در این آزمایش از تعداد ۳۲ راس گوساله هلشتاین استفاده شد که از روز ۴ بعد از تولد به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از کنسانتره بافتدار (غله غلطک شده و سایر اجزا پلتشده) و گروه دیگر از کنسانتره آردی ، بعنوان استارتر استفاده میکردند. ترکیب شیمیایی دو کنسانتره مشابه بود و تمام شرایط مدیریتی و پرورشبرای گوسالهها یکسان بود. طرح آزمایشی به صورت کاملا تصادفی بود. مقدار مصرف خوراک در گوسالههای که کنسانتره بافتدار میخوردند بیشتر بود. اما سن از شیر گیری، وزن از شیر گیری و همچنین فعالیت جویدن تحت تاثیر بافت فیزیکی جیره قرار نگرفت. براساس نتایج این تحقیقبافت دار کردن استارتر گوسالهها نمیتواند تاثیر معنیدار بر عملکرد و فعالیت جویدن آنها ایجاد کند