سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه عقیقی روان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
تکتم سادات تقوی – استادیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دو رقم توت فرنگی سلوا و کاماروسا حاصل از تکثیر به روش کشت بافت و کشت ساقه رونده، گیاهان این دو رقم در گلخانه و در کشت هیدروپونیک با محلول هوگلند بصورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی پرورش داده شدند. صفات کمی و کیفی میوه شامل میانگین طول، عرض و تعداد میوه و عملکرد و همچنین وزن ترو خشک ریشه، وزن ترو خشک برگ، وزن و قطر طوقه و سطح برگ اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم سلوا بیشترین عملکرد و تعداد، وزن و طول میوه را داشت. رقم کاماروسا دارای قند و pH بالاتری بود و همچنین وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه و وزن طوقه بیشتر از رقم سلوا داشت. وزن خشک برگ و قطر طوقه نشاهای حاصل از کشت بافت بیشتر از نشاهای حاصل از تکثیر ساقه رونده بود. در کل گیاهان معمولی از نظر صفات فوق بهتر از گیاهان حاصل از کشت بافت بودند.