سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله حسینی منفرد – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
مریم صفرپورشورباخانلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهدی مرادی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
محمد نگهداری – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

به منظور مقایسه کشت نشائی و روش های مختلف کشت مستقیم در زراعت برنج و تاثیر آن بر عملکرد برنج رقم چمپای قصرالدشتی و آب مصرفی، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸در استان فارس،شهرستان مرودشت، بخش رامجرد به اجرا گذاشته شد.اثر کشت نشائی،کشت مستقیم به روش های بذر پاشی در بستر مرطوب،بذر پاشی دربستر خشک،بذر کاری در چاله)کپه کاری(و ۴ تکرار با استفاده از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد تعداد خوشه و رشد علف های هرز در کشت مستقیم افزایش یافت و رشد سوروف در کشت نشائی بیشتر بود.در تعداد دانه و وزن هزار دانه کشت نشائی با بذر پاشی در بستر مرطوب تفاوت معنیداری نداشتند.عملکرد در کشت نشائی ۰۵۵ کیلو گرم در هکتار نسبت به بذر پاشی در بستر مرطوب افزایش نشان داد ضمن اینکه آب مصرفی در این دو تیمار با هم اختلاف معنی داری نداشتند.نتایج این بررسی بیانگر این بود که آب مصرفی بر اکثر صفات تاثیر معنی داری ندارد