سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله آواره شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز)
موسی مسکرباشی – دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز)

چکیده:

به منظور مقایسه کشت بذر و کشت گیاهچه گندم (گیاهچه با سنین مختلف) و در تاریخهای مختلف کشت، آزمایشی طیسال ۸۹-۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات (کرتهای دوبار خرد شده) و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی شامل روشهای کشت در سه سطح بدون سرزنی گیاهچه ، با سرزنی گیاهچه و کشت بذر بود و فاکتور فرعی نیز شامل ارقام گندم در دو سطح شامل رقم فونگ و رقم چمران و فاکتور فرعی فرعی شامل تاریخ کاشت بذر و انتقال گیاهچه در ۳۰ آذر و ۱۵ دی بودنتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه، و ارتفاع بوته در کشت بذر بیشترین مقدار و در کشت گیاهچهای کمترین مقدار بودند. عملکرد دانه، ، ارتفاع بوته در تاریخ کاشت و انتقال اول (انتقال گیاهچه ۳۰ روزه)، بیشترین مقدار و در تاریخ کاشت و انتقال دوم (انتقال گیاهچه ۴۵ روزه) کمترین مقدار بودند با توجه به نتایج حاصل، انتقال دیر گیاهچه (گیاهچه ۴۵ روزه) و تأخیر در کشت (کشت در ۱۵ دی) نیز عملکرد را به صورت معنیداری کاهش داد. کشت بذر عملکرد بالاتری را نسبت به کشت نشایی داشت. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار کشت مستقیم بذر رقم چمران در تاریخ کشت اول دارای بیشترین عملکرد بود پس از آن تیمار کشت گیاهچه بدون سرزنی و با سرزنی رقم چمران بیشترین عملکرد را داشتند و تیمارهای گیاهچهای در تاریخ کشت دوم دارای کمترین میزان عملکرد بودند. تیمار کشت گیاهچهای بیشترین و کشت بذر کمترین درصد پروتئین دانه را داشتند. تاریخ کاشت و انتقال اول (انتقال گیاهچه ۳۰ روزه)کمترین و تاریخ کاشت و انتقال دوم (انتقال گیاهچه ۴۵ روزه) بیشترین درصد پروتئین دانه را داشتند بنابراین در شرایط آب و هوایی خوزستان در صورت وقفه در کشت به دلیل تأخیر در بارندگی و یا فراهم نشدن شرایط کشت بذر به دلیل بارندگیهای مکرر (بعد از وقفه اولیه) و مساعد نبودن شرایط کشت مستقیم بذر در ۳۰ آذر، میتوان با کشت گیاهچه گندم (گیاهچه ۳۰ روزه) در آن زمان از کاهش محصول در کشت تأخیری (در ۱۵ دی) جلوگیری نمود.