سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خدیجه محیسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری گروه مهندسی علوم باغبانی پردیس کشاورزی
روح انگیز نادری – دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
منصور امیدی – استاد گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
مائده شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری گروه مهندسی علوم باغبانی پردیس کشاورزی

چکیده:

سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) گیاه زینتی، همیشه سبز، دوپایه و بومی نواحی گرمسیری و مرطوب می باشد . سرعت رشد بسیار کم، نیاز به شرایط خاص محیطی جهت تولید بذر و قوه نامیه کم بذر، بقای سیکاس را با مشکل مواجه کرده است. در پژوهش حاضر، تأثیر ریزنمونه های برگ، دمبرگ و آندوسپرم بر کالوس زایی از طریق اندازه گیری صفاتی مانند : وزن ترکالوس، سطح کالوس، حجم کالوس، درصد کالوس زایی و زمان کالوس زایی با استفاده از غلظتهای (صفر و ۱ و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر) هورمون پیکلورام بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین وزن تر کالوس در ریزنمونه دمبرگ در غلظت های ۱ و ۲/۵ میلی گرم در لیتر، بیشترین سطح کالوس در ریزنمونه آندوسپرم در غلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر، بیشتر ین حجم کالوس در ریزنمونه آندوسپرم در غلظت های ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر، بالاترین درصد کالوس زایی در ریزنمونه های برگ و دمبرگ در غلظت ۱ میلی گرم در لیتر و سپس در ریزنمونه دمبرگ در غلظت ۲/۵ میلی گرم و کمترین زمان کالوس زایی در غلظت های ۱ و ۲/۵ و ۵ میلی گرم در لیتر پیکلورام در ریزنمونه های برگ و دمبرگ در مدت ( ۱۲ روز) به دست آمد . در مجموع بنظر می رسد که دمبرگ در کالوس زایی گیاه مناسب ترین ریزنمونه می باشد.