سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، نبش آزادی ۲۱
موسی معصوم – ورمی تکنولوژی سینا توس، مشهد،سناباد ۵۵
حسین اسماعیلی زاده طوسی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، نبش آزادی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مقدار و برهمکنش کودهای گاوی و ورمی کمپوست و همچنین بررسی مقایسه عملکرد آنها، روی گیاه گوجه فرنگی گلخانه ای در سال ۱۳۸۷ در محل گلخانه کارخانه کود آلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد انجام گرفت . طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و در۴ تکرار بود. فاکتورهای طرح شامل دو نوع کود به صورت( ورمی کمپوست و کود گاوی) و مقادیر مختلف کود در چهار سطح ۲۵۰،۳۷۵،۵۰۰،۶۲۵گرم مخلوط با خاک) بودند.نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود و مقدار کود در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کود ورمی کمپوست با نسبت ۵۰۰ گرم در کرتهایی به مساحت ۱ متر مربع افزایش معنی داری در میزان محصول تولیدی داشت .