سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – مسئول گلخانه کارشناس ارشد کشاورزی
حسین علیدادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی آدینه نیا – معاون فنی اجرایی شهرداری مشهد
مریم عنادی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقدار و برهمکنش کودهای آلی روی عملکرد خیار درختی در سال ۸۷ درمحل گلخانه کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بصورت طرح فاکتوریل با ۴ تکرار انجام گرفت فاکتورهای طرح شامل سه نوع کود بصورت ورمی کمپوست کمپوست گرانوله گوگرددار و کمپوست پودری و مقادیر مختلف کود دردو سطح ۲۰۰ و ۴۰۰ گرم بودند نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود درم قدار کود در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد کود کمپوست گرانوله گوگرد دار با مقدار ۲۰۰ گرم برای هر بوته تاثیر بهتری نسبت به سایر کود ها داشت.