سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدهادی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
قاسم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مرتضی بارانی – کارشناس شیمی

چکیده:

شیرابه می تواند خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید لذا تصفیه شیرابه با استفاده از روشها و تکنیکهای ارزان ودردستر امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد هدف ازاین مطالعه مقایسه کارایی حذفTSS COD شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده های سولفات آهن کلرور اهن و پلی فریک سولفات و تعیین مناسب ترین منعقد کننده و کمک منعقد کننده می باشد دراین مطالعه که ا زنوع مداخله ای می باشد حدف TSS,COD از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق غلظت ها و میزان PH مختلف برای هریک از منعقد کننده آزمایش گردید و دراین شرایط مناسب ترین منعقد کننده تعیین گردید تحقیق با استفاده از روش آزمایش جار برسری گردید و میزان COD,TSS با استفاده از روش استاندارد متد اندازه گیری شده است نتایج نشان میدهد که حداکثر راندمان حذف COD با استفاده از دوز ۲g/l سولفات فرودرph=10 و ۴۳% و tss در دوز۲/۵g/l و ۳۸% می باشد دردوز ۱/۵g/l کلرورفریک در ph=10 و ۳۱% حذف cod و در دوز ۲g/l ، ۴۷% حذف tss و پلی فریک سولفات در PH=11 و دوز ۴۰% ۲g/l حذف cod و در دوز ۲/۵g/l دارای ۵۱% حذف TSS می باشند مناسبترین کمک منعقد کننده برای کلرورفریک و پلی فریک سولفات SNF-AN913 که به ترتیب ۴۱و۵۸% حذف COD داشته و در مورد سولفات فرو کمک منعقد کننده پریستول با حدف ۵۱درصد COD بیشترین راندمان حذف را دارامی باشد.