سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اله آبادی – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
محمد بواناتی – دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
حمیدرضا کریمی ثانی – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
طاهره وزیری نژاد – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

مقایسه کارایی حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD کل جامدات معلق TSS و کل جامدات محلول TDS ناشی از شیرابه کارخانه کمپوست مشهد با استفاده از منعقد کننده های سولفات فریک آلومینات سدیم و الوم می باشد. این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد دراین تحقیق طی ۱۰ بار نمونه گیری غلظت ها و PHبهینه با استفاده از آزمایش جارومیزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD کل جامدات معلق TSSو کل جامدات محلول TDS با استفاده از روش استاندارد تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که منعقد کننده آلوم درPHبهینه ۶/۵ ودوز بهینه ۱۵۰۰ فقط %۹TSS %68,COD %15/27 و TDS و سولفات فریک درPH بهینه ۵ دورز بهینه ۱۵۰۰ %۵۵/۵TDSTSS %43 ,COD %24/7و آلومینات سدیم در PH بهینه ۱۱/۵ و دوز بهینه TDS %79/2 ,COD %30/3 1500 و درPHبرابر با ۱۲ و دوز ۱۵۰۰% ۷۵/۶ TSS را حذفمی کنند با توجه به نتایج حاصله درحذف COD توسط آلومینات سدیم بهترین نتیجه بدست آمد.