سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد
مهدی خوشاب – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف آب درسیستمه ای آبیاری سطحی و میکرو تی تیپ درزراعت ذرت دانه ای رقم Sc704 آزمایشی برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۸۷ درایستگاه تحقیقات کرمان به اجرا درآمد تیمارهای آبیاری شامل دوتیمار آبیاری قطره ای با ۱۰۰و۷۰ درصد نیاز آبی و دوتیمار آبی سطحی شامل آبیاری جویچه ای کامل و آبیاری جویچه ای یک درمیان بود نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد مربوط به آبیاری میکرودرسطح ۱۰۰درصد نیاز آبی به مقدار ۱۶۴۵۳/۵۲ و بیشترین کارایی مصرف آب نیز مربوط به همین تیمار به میزان ۱/۵ کیلوگرم برمترمکعب بود و کمترین مربوط به آبیاری جویچه ای یک درمیان به مقدار ۶۱۲۳/۱ و کمترین کارایی مصرف آب را به میزان ۰/۷۹ مربوط به همین تیمار بود.