سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان
علی حقی زاده – استادیار دانشگاه لرستان
حسین زینی وند – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی مدلهای رگرسیون چند متغیره وGEP در برآورد دبی رسوب معلق با هدف کاربرد در حوزه های فاقد آمار یا دارای نقص آماری صورت گرفته است.لذا بدینمنظور حوزه آبخیز رودخانه خرمآباد بعنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. این حوزه با مساحتی معادل ۱۲۲۱ کیلومتر مربع حدود ۱۱ % وسعت حوزه کشکان را شامل میگردد که ایستگاه هیدرومتری چم انجیر با ۱۱ سال آمار در خروجی این حوزه واقع گردیده است. در این تحقیق دبی رسوب معلق روزانه با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره ومدل GEP با ورودیهای دبی متناظر روزانه و پارامترهای فیزیوگرافی حوزه در یک دوره آماری ۱۱ ساله شبیه سازی شد. نتایج مقایسه آماری دادههای مشاهداتی با شبیه سازی شده نشان داد که ضریب همبستگی در مدل هایGEP و رگرسیون چند متغیره به ترتیب۰/۸۴۵ و۰/۷۵۶ بوده، همچنین ضریب ناش_ساتکلیف برای مدلهای مذکور به ترتیب برابر۰/۷۱۴و۰/۴۹۱ می باشد که برتری مدل gep را در شبیه سازی دبی رسوب معلق روزانه در این تحقیق نشان می دهد. از اینرو مدل GEP را میتوان بعنوان مدل برتر برای شبیهسازی دبی رسوب معلق روزانه در حوزههای فاقد آمار مورد استفاده قرار داد.