سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
سیدمحمدرضا علوی مقدم – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مختار آرامی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق مقایسه کارایی فرایند انعقاد الکتریکی درحذف رنگهای اسید مشکی ۱۷۲ و اسید آبی از محلولهای آبی است دراین خصوص مهمترین عوامل موثر درکارایی فرایند انعقاد الکتریکی شامل غلظت اولیه رنگ ودانسیته جریان الکتریکی برای دو رنگ منتخب مورد مطالعه قرارگرفتند علاوه برموارد یاد شده ph و کدورت پساب تصفیه شده و همچنین مقدار آلومینیوم مصرفی و انرژی الکتریکی مصرف شده دراین سیستم مقایسه شد براساس نتایج حاصل از اینتحقیق درصد حذف برای رنگهای اسید مشکی ۱۷۲ و اسید آبی ۱۱۳ درپایین ترین غلظت اولیه رنگها ۱۰۰ میلی گرم درلیتر و بالاترین دانسیته جریان ۲۵۰ آمپربرمتری مربع و درپایان ۴۰ دقیقه زمان واکنش به ترتیب ۹۸/۲۶ و ۹۹/۸۹ درصد به دست آمد با درنظر گرفتن تمام شرایط کارایی سیستم انعقاد الکتریکی درحذف رنگ اسید آبی ۱۱۳ بهتر از اسید مشکی ۱۷۲ بود.