سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرداریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح بخش –
منصوره معینی –

چکیده:

علف هرز دانه قناری یا خونی واش یکی از گیاهان هرزبسیاررقابت کننده مهم درغلات زمستانه به ویژه گندم درکشورایران و بسیاری از نواحی دنیا است درحال حاضراصلی ترین روش کنترل این علف هرز شیمیایی است با توجه به اینکه پهنهگسترش علف هرزدانه قناری رو به افزایش است تعیین کارایی علف کش های توصیه شده و مقایسه آنها با یکدیگر ضروری است دراین راستا درپاییز سال ۸۹ آزمایشی گلدانی درشرایط کنترل شده گلخانه بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی RCBD درسه تکرار انجام شد کرت اصلی شامل مراحل رشدی علف هرز دانه قناری ۱تا۳برگی)GS =10-13 و پنجه زنی GS=25 و کرت فرعی شاملکاربرد علف کش پینوکسادن کلودینافوپ پروپارژیل و مخلوط یدوسولفورون متیل سدیم +مزوسولفورون متیل بود درطول دوره رشد نمره دهی وضعیت سلامت گیاه براساس معیار EWRS انجام گرفت و سه هفته پس ازاعمال تیمار ها نسبت به برداشت اقدام شد صفات اندازه گیری شده دراین آزمایش شامل وزن تروخشک طول اندام هوایی و ریشه و میزان کلروفیل برگ بود نتایج بدست آمده نشان داد که هرسه علف کش توانستند درهردو مرحله رشدی فراسنجه های رشدی و همین طور میزان کلروفیل برگ دانه قناری را درمقایسه با شاهد بدون سمپاشی کاهش دهند اما کاربرد این علف کش از نظر درصد کاهش نسبت به شاهد درمرحله یک تا سه برگی موثرتر از مرحله پنجه زنی بود علف کش ها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.