سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام شایق – گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه روستایی صدرآبادی – گروه بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، مجتمع آموزش عالی ار
الهه صمیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی بخشی طبیعی و بالقوه از شرایط اقلیمی هر منطقه حتی مناطق پربارش است که منجر به نقصان آب برای بسیاری از فعالیت ها خصوصاٌ بخش زیست محیطی و کشاورزی می شود. وقوع خشکسالی امری اجتناب ناپذیر بوده و فقط با شناخت قانونمندیهای حاکم بر آن و اتخاذ سیاستها و راهکارهای مناسب می توان میزان خسارات ناشی از آن را کاهش داد. در این تحقیق جهت بررسی خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک یزد و ۳۱ ایستگاه غیر سینوپتیک در سطح استان از ۳ شاخص درصد از نرمال بارندگی(PNPI)، دهک های بارندگی (DPI) و ناهنجاری بارندگی(RAI) استفاده شده است. بر اساس مقادیر حاصل از محاسبه هر یک از شاخص ها در مقیاس ماهانه و سالانه ، طبق جداول مربوط به طبقات مختلف خشکسالی شاخص های مورد نظر، اقدام به تعیین وضعیت خشکسالی در طول دوره آماری موجود در مقیاس های زمانی تحت مطالعه شد. سپس هر یک از شاخص ها در مقیاس های زمانی مورد نظر، با یکدیگر مقایسه شدند و درصد تفاوت و تشابه هر شاخص با دو شاخص دیگر مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. همچنین درصد وضعیت های مختلف خشکسالی مشخص شده توسط هر کدام از شاخص های مورد مطالعه در مقیاس سالانه، در ۳۳ ایستگاه تحت مطالعه تعیین شد. پس از طی مراحل مذکور مشخص شد، بیشترین درصد تشابه بین دو شاخص RAI و DPI وجود دارد، و از بین ۳ شاخص مورد بررسی این دو شاخص بیشتربن کارآیی را جهت مانیتورینگ خشکسالی هواشناسی دارا می باشند و هر دو شاخص جهت پایش خشکسالی استاتیک استفاده می شوند.