سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث شرفی – مربی گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرما
علی الماسی –
جمشید درایت –
حبیبه مسکینی –

چکیده:

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین خصوصیات کیفی که در ارتباط با استفاده مجدد پساب در کشاورزی، کیفیت میکروبی آن می باشد. هدف از این مطالعه تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب قصر شیرین (سیستم نیزار مصنوعی)، گیلانغرب و اسلام آباد غرب (سیستم برکه تثبیت)، سرپل ذهاب و پاوه (سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده) و کرمانشاه(سیستم لجن فعال متعارف) در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل می باشد. روش بررسی: این تحقیق در مدت ۶ ماه و بصورت هفتگی از ورودی و خروجی تصفیه خانه ها نمونه برداری شد. جمعاً ۲۸۸نمونه جهت آنالیز انگلی با روش جدید بیلنجر و با استفاده از لام شمارش مک مستر(با حجم حفره ای۳/۰ میلی لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین راندمان زدایش تخم انگل و کیست تک یاخته در سیستم نیزار مصنوعی و هر دو سیستم برکه تثبیت به ترتیب ۱۰۰% و ۱۰۰%، در لجن فعال با هوادهی گسترده سرپل ذهاب به ترتیب ۱۰۰-۹۹% و۱۰۰%، در لجن فعال با هوادهی گسترده پاوه به ترتیب ۱۰۰-۵/۹۷% و ۱۰۰% و در لجن فعال متعارف کرمانشاه به ترتیب برابر با ۹۹-۹۷% و ۱۰۰-۹۹% حاصل شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، مشخص شد که کارایی سیستم های طبیعی(برکه های تثبیت و نیزار مصنوعی) بهتر از سیستم های مکانیکی(لجن فعال متعارف و لجن فعال با هوادهی گسترده) می باشد. همچنین کیفیت پساب خروجی کل سیستم ها از نظر میزان تخم نماتود ها با شاخص انگلبرگ (تعداد تخم نماتود: ۱≥ عدد در لیتر) مطابقت داشت