سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث شرفی – مربی وعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت میحط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محفوظ مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
فاطمه اسدی – کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

از مهمترین خصوصیات کیفی که در ارتباط با استفاده مجدد پساب کیفیت میکروبی و شیمیایی آن می باشد هدف ازاین مطالعه تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه سیستم لجن فعال متعارف و قصرشیرین سیستم نیزار مصنوعی درحذف کیست تک یاخته و تخم انگل به منظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی می باشد. دراین تحقیق درمدت ۶ماه و بصورت هفتگی از ورودی و خروجی تصفیه خانه ها نمونه برداری شد و جمعا ۹۶ نمونه جهت آنالیز انگلی با روش جدید بیلنجر و با استفاده از لام شمارش مک مستر با حجم حفره ای ۰/۳ میلی لیتر مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که میانگین راندمان زدایش تخم انگل و کیست تک یاخته درسیستم نیزار به ترتیب ۱۰۰-۹۹/۷% و ۱۰۰% و در لجن فعال متعارف کرمانشاه به ترتیب برابر ۹۹-۹۷% و ۱۰۰-۹۹% حاصل شد بین میانگین کارایی دو تصفیه خانه از نظر حذف پارامترهای مورد بررسی اختلاف معنیداری مشاهده گردید P<0/001 با توجه به نتایج می توان گفت که کارایی هر دو تصفیه خانه از لحاظ حذف کیست و تخم انگل ها مطلوب می باشد و کیفیت پساب خروجی هر دو تصفیه خانه از نظر میزان تخم نماتودها با شاخص انگلبرگ تعداد تخم نماتود: ۱ £ عدد درلیتر مطابقت دارد.