سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن قیمالی – کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا رحمانی –
محمدتقی صمدی –

چکیده:

مقدمه : با گسترش صنایع و آلودگی ناشی از فاضلاب های صنعتی توجه به پیامد های آلودگی آن ها یک امر ضروری به نظر می رسد. در میان پژوهشهای صورت گرفته جهت حذف آلاینده ها از محیط توجه محققین به استفاده از مواد ارزان قیمت جلب شده است. پژوهش حاضر نیز به استفاده از خاک اره به عنوان یک ماده ارزان قیمت در تصفیه پساب حاوی سیانید و آرسنیک اشاره دارد.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در آن از سه نوع خاک اره درختان راجی، بید و صنوبرکه در صنایع چوب شهر همدان کاربرد گسترده ای دارند، استفاده شده است. نمونه پساب مورد استفاده با اضافه کردن سدیم سیانید و آرسنات سدیم در آب مقطر و ساخت غلظت های( ۱۰ ،۳۰ ،۵۰ میلی گرم در لیتر) برای سیانبد و غلظت های (۲۵۰،۵۰۰،۱۰۰۰میکرو گرم در لیتر) برای آرسنیک آماده گردید. آزمون ها در سیستم ناپیوسته با اضافه کردن خاک اره در مراحل جداگانه با دو اندازه مش ۲۰ و ۷۰ به نمونه های آماده شده و در محدوده زمانی ۳۰، ۶۰ و۱۲۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خاک اره های مورد مطالعه در حذف سیانید و آرسنیک کارآیی قابل قبولی دارند. از بین سه نوع خاک اره ، خاک اره صنوبر در حذف سیانید و راجی در حذف آرسنیک دارای بیشترین کارآیی بوده است. همچنین مشخص گردید که کارآیی حذف با غلظت آلاینده و زمان ماند رابطه مستقیم و با اندازه ذرات رابطه عکس دارد. بحث : با توجه به نتایج حاصل از این پ‍ژوهش و همچنین ارزان بودن خاک اره ، استفاده از این مواد جاذب به عنوان جایگزین و یا به همراه سایر روشهای تصفیه پیشنهاد می گردد