سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ملک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدحسین انصاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدباقر خورشیدی بنام – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور مقایسه کارآیی زراعی مصرف کود نیتروژن در سه رقم ذرت ) Kenez410 ، Korduna و Konsur ( آزمایشی درسال ۹۸۳۱ در اراضی زراعی شهرستان بیلهسوار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار۹۲۶ و ۹۳۶ کیلوگرم نیتروژن خالص در ، اجرا شد. تیمارها یا فاکتورهای آزمایشی شامل سطوح کود نیتروژن )صفر، ۰۶ هکتار( و ارقام ذرت بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه تحت تأثیر رقم و سطوح کود نیتروژن و اثر متقابل آنها قرار دارد.به طوریکه بالاترین عملکرد دانه ) ۰۶۰۱ کیلو گرم در هکتار( در رقم Korduna با کاربرد ۹۳۶ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که کارآیی مصرف کود نیتروژن تحت تأثیر رقم و سطوح کود نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد. به طوری در رقم Korduna با کاربرد ) ۰۶ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار( بالاترین کارآیی۸۳ در صد( مصرف نیتروژن به دست آمد. همچنین مشخص شد که با افزایش مقدار کود، کارآیی مصرف نیتروژن کاهش (یافت به طوریکه پایین ترین میزان کارآیی در رقم Konsur با کاربرد ۹۳۶ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد. همچنین مشخص شد با افزایش سطوح کود نیتروژن، ارتفاع بوته، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانهدر بلال، طول و قطر بلال، وزن خشک چوب بلال، محیط بلال و وزن خشک تک بوته به طور معنیداری افزایش یافته است.