سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرناز مسلمی کوچصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – مولف مسئول و استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی که ترکیبات نیتروژن دار ایجاد می‌کنند، بررسی روشی برای کاهش نیترات از منابع آبی‌ مورد توجه محققین قرار گرفته است. حذف نیتروژن توسط کانی طبیعی زئولیت راهکاری است که کارایی آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور اثر غلظت‌های متفاوت آلاینده و زمان تماس آلاینده و جاذب که زئولیت طبیعی و زئولیت طبیعی اصلاح شده هستند بررسی شد. همچنین تغییر شوری و اسیدیته‌ی محلول در تماس با زئولیت طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور ۱ گرم جاذب در کنار ۵۰ میلی گرم محلول نیترات در دما و اسیدیته‌ی معلوم قرار گرفت. نتایج نشان داد پس از ۶۰ دقیقه واکنش زئولیت طبیعی به تعادل می‌رسد. زمان‌های طولانی تر از ۶۰ دقیقه تاثیر معنی داری بر غلظت آلاینده‌ی باقیمانده در محلولی که با زئولیت اصلاح شده در تماس بوده ندارد. بیشترین درصد حذف نیتروژن نیتراتی ۶۸ درصد در غلظت ۳ میلی گرم بر لیتر به دست آمد.