سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره خردپیشه – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
حسین موحدیان عطار – دکتری بهداشت محیط
مجید صالحی نجف آبادی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی
ولی علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

سیانید یک ماده بسیار سمی است که بطور معمول در فاضلاب صنایع متعددی از جمله ابکاری وجود دارد ورود این ماده به محیط زیست مخاطرات بهداشتی زیادی را به همراه دارد هدف از انجام این تحقیق مقایسه راندمان فرایند الکتروکواگولاسیون و فرایند ترسیب شیمیایی فروسولفات درحذف سیانور از فاضلابصنعتی می باشد این تحقیق بصورت تجربی دریک سیستم پایلوت انجام شد دراین تحقیق با استفاده از روش جارتست شرایط بهینه بدست آمده از مطالعات پیشین از نظر PH و نسبت Fe/CN- و زمان واکنش درروش ترسیب شیمیایی فروسولفات برروی حذف سیانور از فاضلاب صنعت آبکاری الکتریکی مورد بررسی قرارگرفت تاثیر PH ولتاژ و زمان عملیات در روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای فولاد زنگ نزن و مس بترتیب بعنوان آند و کاتد مورد بررسی قرارگرفت و راندمان حاصل از هرروش مقایسه گردید. درترسی با فروسولفات بهترین شرایط حذف سیانیددر PH برابر ۶/۵ و نسبت مولی ۱۰:۱ و زمان عملیات ۶۰ دقیقه بدست امد که دراین شرایط راندمان حذف برابر ۹۳ درصد بود در روش ترسیب با فروسولفات با استفاده از شرایط بهینه بهترین راندمان حذف سیانور از فاضلاب صنعتی ۹۳ درصد می باشد که این در مقایسه با ۸۷ درصد راندمانحذف بدست آمده درروش الکتروشیمیایی درصد حذف بیشتری را شامل می شود.