سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشگاه تبریز
لیلا ملکانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب
سپیده امامی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

پیش بینی صحیح و دقیق رواناب می تواند نقش بسزایی درفایق آمدن برمشکلات وافر سیلاب داشته باشد مدل شبیه ساز ANFIS و شبکه بیزین BN می تواند درشبیه سازی فرایندهای با اطلاعات ناقص و غیردقیق به منظور ارزیابی نقش عدم قطعیت درسری ابدهی رودخانه به کارگرفته شود دراین تحقیق دو مدل سیستم فازی عصبی تطبیقی و شبکه بیزین جهت پیش بینی رواناب ماهانه درحوضه آبریز نهند واقع دراستان آذربایجان شرقی توسعه یافته است ورودیهای شبکه شامل مقادیر ماهانه رواناب درزمان t-1,t-2 و خروجی های بهینه ماهانه رواناب درزمان t برای یک دوره ۳۷ ساله می باشد اطلاعات خروجی از شبکه بیزین توابع توزیع احتمالاتی مقادیر خروجی رواناب می باشد درنهایت نتایج دو مدل مذکور براساس معیارهای کارایی با همدیگر و با داده های مشاهداتی مقایسه شده است و نتایج نشان دهنده کارایی مناسب هر دو مدل فازی عصبی تطبیقی و بیزی جهت مدلسازی اینگونه سیستم ها است و همچنین به نظر می رسد شبکه بیزی درنقاط حداقل و حداکثر عملکرد بهتری نسبت به مدل anfis دارد.