سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول کمرئی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مناطق بیابانی
قاسمعلی دیانتی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شورشدن خاک درایران یکی از مهمترین عواملی است که سبب از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی و نهایتا منجر به تخریب اراضی و بیابان زایی می شود تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات مکانی شوری خاک درمنطقه کویر میقان اراک و با وسعت ۱۴۰هکتار انجام شده است تعداد۱۰۵ نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری برداشت و همزمان طول و عرض جغرافیایی نمونه ها با استفاده از GPS ثبت گردید برای برآورد شوری از روشهای کریجینگ و کوکریجینگ ودرمحیط GS+ استفاده شد برای ارزیابی روشها از روش ارزیابی متقاطع باکمک دوپارامتر آماری MAE ی MBE استفاده شده است نتایج نشان داد که روش کریجینگ با ضریب همبستگی ۰/۸۷ و نیم تغییر نمای مدل نمایی از دقت بالاتری برای برآورد مقادیر شوری و تهیه نقشه پراکنش مکانی آن برخوردار است میزان خطای برآورد روش فوق ۱/۸۵ و انحراف آن ۰/۵۲- دسی زیمنس برمتر بدست آمد.